โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า
 ตำบลบางหญ้าแพรก 

พ.ศ.2537       ก่อสร้างสถานีอนามัยขึ้นใหม่ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง และได้พัฒนาสถานีอนามัยตลอดจนระบบบริการสามารถเปิดให้บริการ
เมื่อ พ.ศ.2537


.ศ.2553       ดำเนินการยกฐานะขึ้นเป็น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบาลของรัฐบาลโดยให้บริการอย่างครอบคลุมครบถ้วน โดยเน้นบริการเชิงรุก ใกล้บ้านใกล้ใจ พัฒนาเข้าสู้มาตรฐาน  โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่

พ.ศ.2554       จัดตั้งโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ( อสต.) เปิดบริการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ปัจจุบัน           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่  1 บ้านชิมเสีย หมู่ที่ 2 บ้านกำพร้า  หมู่ที่ 3โกรกกรากใน มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ปฏิบัติงานประจำรวม 7 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น