โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมควบคุมโรค มือ เท้า ปาก


กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ใน โรงเรียนปลอดภัยจากโรค มือ เท้าปาก ร.ร สามชัยวิเทศศึกษา
ทำความสะอาด ปลอดภัยจากโรค  มือ  เท้าปาก   ร.ร สามชัยวิเทศศึกษา

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน


กิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 9 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า


กิจกรรมรับวัคซีน รพ.สต.บ้านกำพร้า
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ม.3 ตำบลบางหญ้าแพรก