โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม คัดกรองผู้สูงอายุ 6 โรค ในพื้นที่ วันที่ 3-4 ธันวามคม 2557
กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก วันที่ 3 ธันวาคม 2557

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ เยี่ยมชม รพ.สต.บ้านกำพร้า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมสอนมะเร็งเต้านมในชุมขน

ภาพกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กศรีศรัทธาราม ต.บางหญ้าแพรก