โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า ยินดีต้อนรับ

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรครายใหม่พร้อมสำรวจลูกน้ำยุง ม.3 บางหญ้าแพรก


เวทีประชาคม เทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์ ปรองดอง หมู่ที่ ๑-๓ ต.บางหญ้าแพรก ณ.สถานีอนามัยบ้านกำพร้า วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗


กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องสารเสพติดเด็กนักเรียน รร.สมชัยวิเทศศึกษา



กิจกรรม ออกกำลังกาย


กิจกรรมค่าย DPPT ณ รพ.สมุทรสาคร


กิจกรรม ประชุม อสม . ประจำเดือน 22 พฤษภาคม 2557 ณ รพ.สต บ้านกำพร้า




กิจกรรมประชุมชมรมผู้สูงอายุบ้านกำพร้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2557





กิจกรรมฉีดวัคซีน เด็ก 0-5 ปี เคลือฟลูออไรค์ และตรวจพัฒนาการเด็ก วันที่ 12 พ.ค 2557







ร่วมพิธีเนื่องในวัน อาภากร กับ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2557




ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างด้าว จาก ม.บรมราชชนก